مـن میتـوانـم تـرجمـه کنـم

شمــا  میتــوانیــد بــه زبــــان عــربـــی , فـارســی , دری و یــا  بــه یکــی دیگــر از زبـــــانهـای کشــورهــای پنــاهجــو صحبــت کنیــد ؟ خیلـی از خــانــواده های  پنــاهنــده در ابتــدا متــوجــه راهنمــایی ها نــه بــه زبــان  آلمــانــی و نــه  انگلیــسی میشــوند , بنــابـرایــن هـم پنــاهنــده گـان و هـــم مشــاورین راهنمــا نیــــازمنـــد تــــرجمـــــــه هستنـــــد .

ایــن خـدمـت بـــدون دستمــزد و افتخــاری بــوده . دریـک جلسـه حضوری بـه تمــام ســوالات پــاسخ داده میشــود.

تمـــــــــاس

مـن تمـایل دارم همـراهی نمایـم

شمـا یِک پناهنـده حــاملـه ای را کـه تنهـا هــست و یــا یــک خـانواده را در دوران بـارداری و در ماههـای اول بعـد از تــولــد همــراهی میکنیــد و تعییـــن کنیــد چنــــد ســاعـــت وقــــت میتوانیـــد بگذاریــــــد .

از طــرف مشـاوریـن اس کا اف بطور متمـرکز همـراهی میشـوید و بــرای امــور از قبــل آمـــاده خــواهــید شــد . بطــور منظــم بــا ســایــر همــراه کننــــدگان پنــاهنــدگان جلســات تبــآدل نظــر خــواهـــــد بـــود.

ایـــن خــدمـــات افتخــــاری بــــوده ( بدون دستمزد یا حقوق ) و در یــک جلســه حضــوری همــه ســوالات پــاســخ داد ه میشـــود.

ارتبــــــــــاط

Copyright © 2017 M.A.R.I.A.M.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Die Wortbildmarke M.A.R.I.A.M. ist geschützt unter der Marken-Nr. 302 016 026 026 des DPMA Bundespatent- und -markenamtes.