مـن میتـوانـم تـرجمـه کنـم

شمــا  میتــوانیــد بــه زبــــان عــربـــی , فـارســی , دری و یــا  بــه یکــی دیگــر از زبـــــانهـای کشــورهــای پنــاهجــو صحبــت کنیــد ؟ خیلـی از خــانــواده های  پنــاهنــده در ابتــدا متــوجــه راهنمــایی ها نــه بــه زبــان  آلمــانــی و نــه  انگلیــسی میشــوند , بنــابـرایــن هـم پنــاهنــده گـان و هـــم مشــاورین راهنمــا نیــــازمنـــد تــــرجمـــــــه هستنـــــد .

ایــن خـدمـت بـــدون دستمــزد و افتخــاری بــوده . دریـک جلسـه حضوری بـه تمــام ســوالات پــاسخ داده میشــود.

تمـــــــــاس

Copyright © 2017 M.A.R.I.A.M.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Die Wortbildmarke M.A.R.I.A.M. ist geschützt unter der Marken-Nr. 302 016 026 026 des DPMA Bundespatent- und -markenamtes.