بچــه ام بــدنیــا امــده

کمــک های پــزشکــی

.در ادامــه؛ کمــک های بعــدی اســت  کــه مــربــوط میشــود بــه ســه مــاهـــه اول زنـــدگـــی نــــوزاد  

دکـتــــــــر کـــودکـــان:

درالمــان همــه کـودکان در اولیـن ســال زنــدگـی معاینــه پـزشکـی میشـوند .این مـوجـب میـشود کـه مشـکلات ســلامتـی زودتــر شنـاسایــی و درمــان شــود. ایـن معـاینـات الــزامی است و تـوســط یـک پــزشـک کــودکان (اطفال ) انجـام میشــود . بعــد ار تــولـد بچــه ؛شمــا یـک دفتـرچـه معاینــه زرد رنگ را دریافت میکنیـد  کــه بـرای تمــام معـاینات اســت .

دکتــــــر کــــــودکـــــــان بــرای خــدمات اضطراری در شهــر تـــــــریـــر و حـــــــومـــه :  

شنبــــــــه  / یـکشنبـــــه:
از ســاعــت  9 تــا سـاعـت 12
از ســاعـــت  15 تــا سـاعـت 18

چهــارشنبـــه:
از سـاعـت 15 تــا سـاعـت 18

Tel. +49 1805/767-5463
(
ایـــن تلـفن بطـور اتــوماتیــک بــه مطــب هایی کــه شیفــت دارنــد وصــل میشــود)

مـــــامـــــا ( قـابلــه):

در دومــاهــه اول بعــد از تـولــد مــامــا روی رشـــد و ســلامتــی بچـــه تــــوجــــه دارد. ســاعـــت مــلاقــآت عمـــومــی بــا مــامـــا مــوجــود اســـت :

 در تـــــــریـــــــر: Trier

پنجشنبــه ازسـاعـت 10:00 تــا 12:00

Profamilia    
Balduinstraße

 :درکـنـــــــزKonz

 چهــارشنبـــه ازســـاعــت 9:00 تــا  11:00

شنبــــه از ســاعــت 13:00 تــا 15:00

From June 1, 2017: Wednesday, Saturday: 10 – 12 am

Beethovengalerie
Schillerstraße 30

 

Copyright © 2017 M.A.R.I.A.M.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Die Wortbildmarke M.A.R.I.A.M. ist geschützt unter der Marken-Nr. 302 016 026 026 des DPMA Bundespatent- und -markenamtes.