مـن حاملـه هستم

کمک های پـزشکی

بـرای یـافتـن دکتــر درسـایـت انجمـن پـزشـکان استـان رایلنـــــد -فــــالـــــز :

 

دکتـــــــر زنــــــــــان :

 

اگـر شمـا تصور میکنید که باردادر (حامله) هستیــد ، یک دکتــر زنان پیــدا کنیــد . او شمــا را معاینــه کـرده و تــاریخ زایمان را تعییـن میکنــد . او بـرای شمـا پـاسپـورت مــادر صـــادر میکنــد و شما را حدود  ۱۰بار (ده مرتبه) تـا قبل از زمــآن زایمـــآن  معـاینــه خـواهـد کــرد.

 

دکتــر زنـان وزایمــان بـرای وضعیــت ضـــروری بمعنی اورزانـس  وجــود نـــدارد کــه بــرای  بــارداری و زایمــان دردستــرس باشــد و در مــواردی خــارج از وقــت ملاقـات در مطـــب , لطفـــآ بـه بیمــارستــآن مــراجعــه نمــاییــــد :

 

در وضعیـت ضــروری و در ســاعــات خــارج از وقـت های مـلاقـات, لطفــآ بــا بیمــارستـان تمــاس بگیــریــد :    

 

Mutterhaus Mitte

0-651-947-2451

Mutterhaus Ehrang 

0-651-6830

Rescue service

112

 شمـا میـتوانیـد در ایـن سـایـت پـزشکـی یک دکتـر زنــان و زایمــان در منطقـه خـود پیـدا کنیـد :  http://www.kv-rlp.de/patienten/arztfinder 

 

مـــــــــــــا مـــــــــا ( قـابلـــــــــه )

 

او همـراهـی و راهنمـایـی میکنـد  در دوران بـــارداری و پــس از زایمـــان . او از افــراد حــاملــه  و یـا مــادر و نــــوزاد در خــانه دیــار میکنــد وتــوجــه دارد بــه سـلامتـی و رشـــد خانم باردار و بچــه اش , چنـانچــه حـاملـه هستیــد لطفـا یــک مــا مــا ( قـابلـه ) پیــــدا کنیــد.

   خـدمـات ضــروری مــامــا: 0-651-9496-555

 

بیمــــآرستـــــــــان

لطفـــا تـــا  هشـــت هفتــه (8 هفته) قبـل از زایمـان خــودتـان را بــه  بیمــارستــان معــرفــی کنیــد . بــرای وقــت معـاینـه بـایـد ســوال شــود کــه در بیمـارستـان متــرجــم هســت یــا بــایــد همــراه خــود کســی را بعنـوان متـرجـم آورد. وقتــی  درد زایمــان شــروع شــد و درد بطــور منظــم بود بــــا آمبــولانــس اتــش نشـانی  تماس بگیــرید : 112

     بــرای پیـدا کــردن بیمــارستــان : https://www.weisse-liste.de/de/krankenhaus/krankenhaussuche

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 M.A.R.I.A.M.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Die Wortbildmarke M.A.R.I.A.M. ist geschützt unter der Marken-Nr. 302 016 026 026 des DPMA Bundespatent- und -markenamtes.